A- A A+

 

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-04-301/13/01 zawartej w dniu 16 grudnia 2013r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion.


Całkowita wartość projektu: 1. 322. 792 PLN
Wartość dofinansowania:   1. 322. 792 PLN - 100 %
Projekt jest realizowany w okresie od 16.12.2013 r. do 31.12.2015 r.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i Budżetu Państwa (15%).

Dodatkowe informacje